U bent hier

Bancaire financieringsvormen

Afdrukken

Leningen op korte of langer termijn

Bij de bank kan u terecht voor leningen op zowel korte (< 1 jaar) als lange (> 1 jaar) termijn. De belangrijkste producten op korte termijn zijn kaskredieten en vaste voorschotten.

Kaskredieten hebben als doel om kortstondige tekorten, door periodiek terugkomende liquiditeitstekorten in de exploitatiecyclus van de onderneming, op te vangen. De kostprijs wordt bepaald door een provisie op de toegestane kredietlijn die verkregen wordt en de rente op de werkelijk opgenomen bedragen. Het is een soepele, maar relatief dure kredietvorm.

Vaste voorschotten (straight loans) overbruggen liquiditeitstekorten die inzake looptijd en omvang vooraf gekend zijn. Er wordt met andere woorden een vast bedrag met een vooraf bepaalde rentevoet voor een vooraf bepaalde duurtijd (< 1 jaar) geleend. 

Investeringskredieten

Investeringskredieten (termijnkredieten) zijn langetermijnkredieten. De te betalen rente kan op voorhand vastgelegd worden of er kan geopteerd worden voor variabele formules. Banken brengen deze langetermijnkredieten onder verschillende varianten en commerciële benamingen.

Overheidssteun

 • Via STARTEO (starters), OPTIMEO (bestaande kleine ondernemingen) kan een banklening gecombineerd worden met een achtergestelde lening bij de overheid.
 • Via het INVESTERINGSKREDIET EIB kent de Europese overheid een rentekorting toe op investeringskredieten afgesloten bij EIB-partnerbanken.

Ook zonder banklening kunnen bepaalde doelgroepen rechtstreeks bij de overheid een specifieke lening bekomen:

 • de STARTLENING (eventueel voorafgegaan door een PLAN JONGE ZELFSTANDIGEN) voor werkzoekenden die zelfstandig willen worden;
 • de IMPULSKREDIETEN (GO, PART, COOP en START) richten zich op zelfstandigen die geen toegang hebben tot bankkrediet;
 • KIDSINVEST voor kinderopvanginitiatieven.
 • De BA+LENING ter aanvulling van een investering door een business angel in uw onderneming aangesloten bij een Business Angel netwerk.

 

Zekerheden

Banken vragen ook steeds meer zekerheden vooraleer zij bereid zijn krediet te verlenen. Deze kunnen worden ingeroepen wanneer de financiële verbintenissen niet worden nagekomen. Zekerheden kunnen ingedeeld worden in vier grote categorieën: zakelijke zekerheden, persoonlijke zekerheden, semi-zakelijke zekerheden en morele zekerheden.

 • Zakelijke zekerheden zijn wettelijke voorkeurregels die op bepaalde eigendommen gelden en die aan de schuldeiser voorrang verlenen op de realisatieprijs van de goederen. Er bestaan drie soorten zakelijke waarborgen:
  • Het pand vb. de inpandgeving van een handelszaak, waarbij alle goederen die deel uitmaken van het handelsfonds, zowel de immateriële bestanddelen (goodwill, het merk, de firmanaam, het recht op huur,…) als de materiële bestanddelen (meubilaire, inrichting, de voorraad ten belope van 50% van hun waarde,…) in pand worden gegeven. Ook handsgoederen op zich en schuldvorderingen kunnen in pand worden gegeven.
  • Het voorrecht: is een zakelijke zekerheid, die een wettelijk ’recht van voorrang’ geeft op de goederen waarop zij betrekking hebben. Dit noemt men ook wel subrogatie.
  • De hypotheek: het recht op onroerende goederen, gevestigd als waarborg voor de voldoening van een verbintenis.
 • Bij persoonlijke zekerheden wordt aan een tweede debiteur gevraagd om zich akkoord te verklaren een aangegane schuld terug te betalen indien de eerste schuldenaar insolvabel blijkt te zijn.
 • Semi-zakelijke zekerheden zijn waarborgen waarbij men steunt op de persoonlijke verbintenis van de ondertekenaar, maar waarbij tegelijkertijd de mogelijkheid of het recht wordt verkregen tot het vestigen van een zakelijke waarborg vb. volmacht tot hypotheekname.
 • Morele zekerheden leunen hier sterk bij aan en kunnen als quasi borgstellingen worden omschreven: bij een ‘Letter of intent’ bijvoorbeeld kan een moedermaatschappij zich garant stellen voor de aflossing van de schulden, bij een hypothecair mandaat zal de hypotheek (en de bijhorende kosten) pas gevestigd worden wanneer de financiële verbintenissen niet worden nagekomen.

Overheidssteun

 • Via de WAARBORGREGELING kan de Vlaamse overheid via PMV tot 75 % van uw krediet waarborgen tot een bedrag van € 1,5 miljoen.
 • Via GIGARANT kan de Vlaamse overheid via PMV tot 80% van uw krediet waarborgen, voor waarborgbedragen van meer dan € 1,5 miljoen.

 

Kredietweigering

In het verleden was het vaak zo dat de lokale bankier van de ondernemer een beslissing kon nemen over het al dan niet toekennen van een krediet. Door interne reorganisaties en het invoeren van de Bazel II normen (waardoor aan iedere onderneming een rating wordt toegekend is dit steeds minder het geval. Beslissingen worden nu sneller op een hoger niveau binnen de bank genomen.

Overheidssteun

 • De Vlaamse KREDIETBEMIDDELAAR kan na een kredietweigering in individuele dossiers tussenbeide komen.